A hónap meséje – A királyfi, aki nem ismerte a félelmet

2019. augusztus 21.

Min érdemes elgondolkodnom a mese kapcsán?

 

  • Használom-e a bennem élő oroszlánt?
  • Hogyan tudnék vele harmonikus kapcsolatot kialakítani?
  • Mi minden szükséges ahhoz, hogy tisztán lássak?
  • Mennyire fogadom el az életem mulandóságát?
  • Mik az én ördögeim?

 

„Én mindenre képes vagyok, amihez kedvem van.” Mi történik, ha mindig így indulunk neki az élet kihívásainak? Fiatalon hőssé válhatunk, aki nagy tetteket hajt végre, ha azonban beleragadunk naiv hittel csalódhatunk.

Ez a mese az Oroszlán-típusú emberek meséje, de fontos üzenetet hordoz mindenki számára, hiszen az újjászületés, a személyiségfejlődés meséje is.

Próbákat kell kiállnunk, meg kell tanulnunk befelé figyelni, és végül uralkodni félelmeinken.

 

Az első lépés egyszerűnek tűnhet, de hatalmas bátorság kell hozzá, el kell indulnunk, megunva az énidegen hétköznapiságot a belső énünkre hallgatva, megismerni önmagunkat, ahogy a mesében is teszi az unatkozó királyfi. Csak így találkozhatunk és küzdhetünk meg az óriással, a világ
agressziójával, anyagi oldalával.

A királyfink kezdetben hatalmas magabiztossággal rendelkezik. „Én mindenre képes vagyok, amihez kedvem van.” Éretlen, meggondolatlan? Fiatal. Viszont bátor, igazi királyfi, nemes, tiszta. A karika megszerzésével, mely az örökkévalóság, a teljesség szimbóluma a belső ereje feléled, oroszlán formájában társául is szegődik.

Azt gondolnánk célba ért, övé a hatalom. Azonban ez még kevés a tisztánlátáshoz, még legyőz minket az álnokság. Ahhoz előbb meg kell vakulnunk. Szembe kell néznünk tudattalanunk sötét oldalával. Meg kell változtatnunk látásmódunkat. Meg kell tanulnunk alázattal lefelé és felfelé is tekinteni. Csak így léphet személyiségünk felfelé, mikor már látunk is nem csak nézünk.

Ekkor érünk meg a következő próbatételre. Még el kell töltenünk három éjszakát a tudattalanunk legsötétebb rémeinek kínzásában, anélkül, hogy félelem férkőzne a szívünkbe. Képesek vagyunk-e ezt szótlanul bírni? Hiszen, ha félelem nélkül tudok a rémekkel szembenézni, nincs felettem hatalmuk. Én uralkodom a kínzó érzelmeimen, késztetéseimen.

A királyfi, aki nem ismerte a félelmet

Elunta magát egy királyfi apja házában, és mert semmitől sem félt, azt gondolta: „Elindulok a nagyvilágba, így majd nem érzem lassúnak az idő múlását, és láthatok csudás dolgot eleget.” Elbúcsúzott hát szüleitől, fölkerekedett, és ment, ment reggeltől estélig, s mindegy volt neki,
merre viszi a lába.

Így esett, hogy egy óriás háza elé ért, s mert elfáradt, leült a kapu elé pihenni. Amint ide-oda járatta szemét, játékot pillantott meg az óriás udvarán; néhány hatalmas golyó meg bábu hevert ott, akkora, mint egy ember. Ahogy telt az idő, kedve támadt játszani, fölállította a bábukat, és gurítgatni kezdte a golyókat, ujjongott, ha eldőltek, és jól mulatott. Az óriás meghallotta a lármát, kidugta fejét a padlásablakon, hát egy embert lát, aki nem nagyobb más halandóknál, mégis az ő tekéivel játszik. „Mit játszol az én bábuimmal, te féreg? – kiáltotta. – Ki adott neked erőt ehhez?”

A királyfi feltekintett, végigmérte az óriást, és így szólt: „Ó, te tuskó, azt hiszed tán, csak neked van erős karod? Én mindenre képes vagyok, amihez kedvem van.” Az óriás lejött, nézte, nézte álmélkodva  a tekézést, majd így szólt: „Emberfia, ha ilyenre faragtak, menj és hozz nekem egy almát az élet fájáról.”

– „Minek az neked?” – kérdezte a királyfi. „Nem nekem kell – felelte az óriás –, hanem van egy menyaszzonyom, ő kívánja; bejártam a világot széltében-hosszában, de a fát nem lelhetem.” – „Én pedig meg fogom találni – mondta a királyfi –, és nem tudom, mi tartana vissza, hogy leszakítsam az almát.” – „Azt hiszed tán – mondta erre az óriás –, hogy olyan könnyű? A kertet, ahol a fa áll, vasrács védi, előtte pedig vadállatok feküsznek sorban, őrködnek, és senkit be nem eresztenek.” – „Márpedig engem be fognak engedni” – felelte a királyfi. „Lehet, de ha bejutsz is a kertbe, és ott látod csüngeni az almát, még akkor se a tiéd; egy karika függ előtte, azon át kell dugnia a kezét annak, aki szeretné elérni és leszakítani az almát, ez pedig még senkinek se sikerült.” – „Nekem viszont sikerülni fog” – mondta a királyfi.

Azzal elbúcsúzott az óriástól, ment hegyen-völgyön, erdőn-mezőn, míg végül meglelte a csodakertet. Körülötte ott feküdtek az állatok, de lehajtották fejüket, és bóbiskoltak. Akkor sem ébredtek fel, mikor a királyfi a közelükbe ért, hanem átléphetett rajtuk, bemászott a rácson, és szerencsésen bejutott a kertbe. Közepén ott állt az élet fája, az almák pedig ott piroslottak az ágon. Felmászott a királyfi a fára, és mikor nyúlt volna az egyik almáért, karikát pillantott meg előtte, de könnyen át tudta dugni rajta a kezét, és leszakította az almát. Akkor a karika szorosan karjára záródott, és a királyfi érezte, mint árad szét egyszeriben hatalmas erő egész testében. Mikor az almával leszállt a fáról, nem akart a rácson mászni át, hanem megmarkolta a nagykaput, s csak egyszer kellett megráznia, csikorogva kitárult. Kilépett rajta, az oroszlán pedig, aki a kapu előtt feküdt, felébredt, és a királyfi nyomába eredt, de nem vicsorogva vagy vadul, hanem követte szelíden, mint urát.

A királyfi megvitte az óriásnak az ígért almát, és így szólt: „Látod, könnyen megszereztem.” Örült az óriás, hogy ilyen hamar teljesült a kívánsága, sietett menyasszonyához, és átnyújtotta neki az óhajtott almát. A leány szép volt és okos, mivel pedig nem látta a karikát az óriás karján, így szólt: „Nem hiszem, hogy te hoztad el az almát, amíg nem látom karodon a karikát.” Mire az óriás azt felelte: „Az csak addig tart, hogy hazamegyek érte és elhozom”, gondolván, játék lesz erővel elvennie a gyönge emberfiától, amit jószántából nem akar odaadni. Követelte hát a karikát, de a királyfi nem adta. „Ahol az alma, ott a helye a karikának is – mondta az óriás –, ha nem adod ide jó szántadból, meg kell velem küzdened érte.”

Birkóztak jó ideig, de a királyfinak, akit a karika varázsereje még erősebbé tett, mit se árthatott ellenfele. Cselt eszelt ki ekkor az óriás, és így szólt: „Megizzasztott a küzdelem, téged nem kevésbé, fürödjünk meg a folyóban, és hűtsük le magunk, mielőtt folytatnánk.” A királyfi, aki nem tudta, mi az álnokság, követte az óriást a vízhez, ruhájával együtt a karikát is levette karjáról, és beugrott a folyóba. Az óriás azon nyomban felkapta, és elfutott vele, de az oroszlán észrevette a lopást, nyomába eredt, kitépte kezéből a karikát, és visszavitte urának. Az óriás ekkor egy tölgyfa mögé rejtőzött, s míg a királyfi azzal foglalatoskodott, hogy ruháit újra magára öltse, megrohanta, és kiszúrta mind a két szemét. Ott állt hát a szegény királyfi, immár vakon, magatehetetlenül. Az óriás ekkor újra odament, kézen fogta, mintha vezetné, és egy magas szikla szélére vitte. Majd magára hagyta, gondolván: „Még néhány lépés és halálra zúzza magát, akkor levehetem róla a karikát.” De a hűséges oroszlán most sem hagyta el urát, ruhájánál fogva szép lassan visszahúzta. Mikor jött az óriás, hogy a halottat kifossza, látta, hogy hiába ármánykodott.

„Hát nem lehet eltiporni egy ilyen hitvány emberfiát!” – mérgelődött magában, fogta a királyfit, és egy másik úton még egyszer a szakadékhoz vezette. De az oroszlán, aki átlátta gonosz szándékát, ismét kimentette urát a veszélyből. Mikor a szakadék szélére értek, az óriás eleresztette a vak királyfi kezét, s fordult volna vissza; az oroszlán azonban taszított egyet rajta, hogy lezuhant az óriás, és halálra zúzódott a földön.

A hűséges állat megint visszahúzta urát a szakadéktól, és egy fához vezette, mely alatt tiszta patak folyt. A királyfi leült, az oroszlán pedig lehasalt, és vizet paskolt gazdája arcára. Alig érte néhány csepp a királyfi szemét, újra látott valamicskét, s egy madárkát vett észre; a madárka a szeme előtt repült, de nekiütközött egy fa törzsének, akkor leszállt a vízre, megfürdött benne, felröppent, és most már akadálytalan suhant tova a fák között, mintha csak visszanyerte volna látását. A királyfi megértette Isten intését,lehajolt a vízhez, és megmosta, megfürösztötte benne arcát. Mikor pedig felegyenesedett, szeme olyan élesen és tisztán látott, mint azelőtt soha. A királyfi hálát adott Istennek nagy jóságáért, és továbbindulta nagyvilágba oroszlánjával.

Történt pedig, hogy egy elvarázsolt kastélyhoz ért, kapujában egy leány állt, szép termetű, finom arcú, de a feje búbjáig fekete. Ekképp szólította a királyfit: „Ó, bár meg tudnál váltani a gonosz varázstól, mellyel megigéztek!” – „Mit tegyek?” – kérdezte a királyfi. „Három éjszakát az elvarázsolt kastély nagytermében kell töltened – felelte a hajadon –, de nem férkőzhet félelem a szívedbe. Ha bármily irgalmatlanul megkínoznak, és te szótlan kiállod, megszabadulok; az életedre nem törhetnek.” Mire a királyfi annyit szólt: „Nem félek, Isten segedelmével megpróbálom.” Bátran a kastélyba ment, s mikor besötétedett, beült a nagyterembe, és várt. Éjfélig csend volt, akkor egyszeriben nagy zsivaj támadt, és minden zugból-szegletből apró ördögfiókák bújtak elő. Úgy tettek, mintha észre se vennék, a terem közepére telepedtek, tüzet raktak, és kártyázni kezdtek. Ha valamelyikük veszített, így szólt: „Árulás, van itt valaki, aki nem közénk való, miatta vesztettem.” – „Várj csak, jövök én mindjárt, kiszedlek a kályha mögül” – mondta egy másik. Mind harsányabb lett az ordítozás, nincs ember, aki rémület nélkül bírta volna hallgatni.

A királyfi ült csak nyugodtan, és nem félt; végül azonban felugrottak az ördögök a földről, és nekiestek, de annyian, hogy nem bírt velük. Cibálták, csipkedték, szurkálták, ütötték-kínozták, de hang nem hagyta el az ajkát. Hajnaltájt eltűntek, a királyfi addigra annyira elbágyadt, hogy moccanni is alig bírt; de mikor megvirradt, jött a fekete hajadon, kezében fiolácska volt, benne az élet vize, avval megmosta, mire a királyfi nyomban érezte, mint szűnik meg minden fájdalma, és árad új erő ereibe. „Egy éjszakát kiálltál – mondta a leány –, de kettő még hátravan” – azzal távozott, s ahogy ment, látta a királyfi, hogy lába már kifehéredett. Következő éjjel újra jöttek az ördögök, s kezdték elölről játékukat; nekiestek a királyfinak, és még sokkal irgalmatlanabbul gyötörték, mint első éjjel, míg egész testét sebek borították. De mert mindent elviselt csendben, ott kellett hagyniuk, pirkadattal pedig megjelent a leány, és meggyógyította az élet vizével. Mikor pedig elment, a királyfi örömmel látta, hogy az ujja hegyéig fehér lett. Most már csak egy éjszakát kellett kiállnia, de ez volt a legkegyetlenebb. Újfent kísértettek az ördögök: „Még mindig itt vagy? –  ordították – megkínzunk, hogy a  lélegzeted is elakad.” Döfködték-csépelték, dobálták ide-oda, ráncigálták karjánál, lábánál fogva, mintha szét akarnák tépni; de a királyfi szótlan eltűrt mindent.

Végre eltűntek az ördögök, ő viszont feküdt mozdulatlanul; szemét se bírta felnyitni, hogy lássa a hajadont, aki bejött, és meghintette, megöntözte az élet vizével. De ismét egyszeriben megszabadult minden fájdalmától, épnek, egészségesnek érezte magát, mint aki álmából ébred, s amint kinyitotta a szemét, ott állt mellette a leány, hófehér volt, és mint a fényes nap, olyan szép. „Kelj fel – mondta a leány –, és suhints kardoddal hármat a lépcső fölött, akkor minden szabad lesz.” Mikor ezt is megtette a királyfi, az egész kastély megszabadult a varázstól, a hajadon pedig gazdag királylány volt. Jöttek a szolgák, és jelentették, hogy a nagyteremben az asztal már étellel-itallal meg van terítve. Akkor asztalhoz ültek, ettek-ittak, este pedig megünnepelték a lakodalmat nagy vigalomban.